5 අක්ෂ බුරුසු සෑදීමේ යන්ත්රය

China Big disc brush making machine 5Axis productions-MEIXIN
China Big disc brush making machine 5Axis productions-MEIXIN
China Big disc brush making machine 5Axis productions-MEIXINMEIXIN නවීන කළමනාකරණ පද්ධතිය යටතේ නිෂ්පාදනය කෙරේ.5Axis 1 drilling 1 tufting machine. සූතිකා දිග 300 මි.මී.
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල

ඔබේ විමසුම යවන්න