4 අක්ෂ බුරුසු සෑදීමේ යන්ත්රය

China 4 Axis Single Tufting Machine නිෂ්පාදකයින්-MEIXIN
China 4 Axis Single Tufting Machine නිෂ්පාදකයින්-MEIXIN
අපි ඔබේ නිෂ්පාදන වර්ග අනුව ඔබ වෙනුවෙන් විවිධ බුරුසු සාදන යන්ත්‍ර තෝරා හෝ අභිරුචිකරණය කරන්නෙමු. අපි වසර 17 කට වැඩි කාලයක් 2-5 අක්ෂ ගෘහ සහ කාර්මික බුරුසු සහ කොසු යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කර ඇත.MEIXIN China 4 Axis Single Tufting Machine නිෂ්පාදකයින්-MEIXIN
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල

ඔබේ විමසුම යවන්න