ម៉ាស៊ីនបង្កើតជក់ 3 អ័ក្ស

3 Axis Single Hockey Brush Make Machine
3 Axis Single Hockey Brush Make Machine
យើងនឹងជ្រើសរើស ឬប្ដូរម៉ាស៊ីនផលិតជក់ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អ្នកតាមប្រភេទផលិតផលរបស់អ្នក។ យើង​បាន​ផលិត​ម៉ាស៊ីន​ជក់ និង​អំបោស 2-5axis ក្នុង​គ្រួសារ និង​ឧស្សាហកម្ម​សម្រាប់ 17+ ឆ្នាំ។
ជ្រើសរើសភាសាផ្សេង
ភាសាបច្ចុប្បន្ន:ខ្មែរ

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នក