د صنعتي برش ماشین

یوه بله ژبه غوره کړئ
اوسنۍ ژبه:پښتو

خپله پلټنه ولیږئ